Banner

د کلې واده : نوريه وهاب

06.04.2010 06:26

د کلی وا ده

د نا وې ملګری پيغلې چې د نا وې  لاس او پښې  ورسره  کړي نو بيا خپل لاسونه ډ يرښا يسته  سره کوي.  کليو ا لې  پيغلې  چې ترځو وا د ه شوي نه    وي  پيښې په نکر يزو نه سر ې کوي  وا يي چی پيغله چی پښې نکريزې کړي  نو بيا خد ا ی (ج)  مکړه هغه پيغله  بد خو يه  کيږي .  نو ځکه خولاس سره کوي  ا و پيښی  سپينې پريږدي ا و خوب ته ځي  .  او ورا با ڼې پيغلی چې د نا وی مو ټى ورخلاس کړ ي نو بيا بيرته هغې  کوټې ته را ځی چی

 اول پکښې نا ستې وې  ا و هلته سندری د نا وې مور پلار ا و ورڼو  خو يند و ته ستا ينې کوي  کليوا لې ښځې  چې د واده پرمها ل د اسې سندرې وا يي چې  نا وې  پرې ژاړي  ا و يا خو دناوی مور يا پلار يا  خويند ې ژړوي هغو ټولو سندرو ته ستا ينې وا يی .  هغه د اسې ټيکی و ايی چی زړه ډير مايوسه او نری کوي.  ډير وخته خو ستا ينی زړی ښځې کوي .   د کلي ستاينی په لاندی ډ ول ويلى کيږي:

 ##

د سهار موشکڼه  باد دې رپوينه

 په مور ګرانې لورې خوب د زنګه وينه

 ##

ا وښيا رې نا وې مزى دې زرغون دى

دا نن شپه دی دلی سبا بيل تون دى

 ##

خد ا يه (ج)  ورور  يی وزي ا و ننوزی

خور يې د باز مرغۍ ده ، د باز مرغۍ سهار له ګتو وزي

 ##

دی موږ ناوې کنکی د موږ ته نه ژاړي

چی ز ما لغته ا وخوری بيا به ښه ژاړي

 ##

نا وې چې ا وښ ته و خيژ ې نا رې کړه

نا وې  پر خپل  پلار دې  کو لمی پرې کړه

 ##

په شا ګد ر ولا ړې ، سپينې پا يڅې د ې ولا ړې

په ورڼو ګرا نې خورې د ليورو منځ ته ولاړې

 ##

نا وې چې سره والۍ نکړي در پورې

با با به دې د ګورتر چولو ګوري

 ##

په غټ را وختمه په پسته را ولويد مه

ګوره ويده نشې  دغه ګرا نه لوردې وړمه

 ##

 موږ به  نا وې يو سو له ډ و لو سره

همزو لې ېې سر وهی له دېوا لو سره

 ##

نا وېه زېړ کۍ ېی توره کۍ به شې

زموږ کره چی را شی ليونۍ به شې

 ##

د سهار سترګه را و خته هلکه

موريې  په ځای کې لاس وهي چی لورمې ورکه ده

 ##

د سها ر سترګه را وخته تيزي  کوي

موريې په ځا کې لاس و هي زړه يې سوستي کوي

 ##

نا ويه پل را وا خله پونده پريږ ده

نا ويه د خپلی مور چمونه پريږ ده

 ##

 په  د ا سې حال کې سها ر شي ا و د لمر ختو وخت شي.  سها ر د نا وې ملګرې  د ېو څو شيبو له مخې  جدا کږي  چې نا وې ارام وکړي ا و پيغلې خپلو کورنو ته ځي هره له خپل کور څخه  يو پتنوس را و ړي. پتنوس يې ډېر ښايسته تيا رکړی وي. له نا وې سره يو ځا ی  نا شته کوی يا د سهار چاى خوري . خو نا وې هيڅ نخوري  ا و په دې وخت کې  د ټول کلي ښځې مخ په را تګ شي چی د نا وې اخير د يد ن وکړي. خو خپلی ملګرې يې بيا ترينه ځی. له د ورابا ڼو دا شپزانو څخه د پسه يا د مږه چې ځينې  خلګ ورته څا روي

هم وا يی ،  پوخ ورميږ  يا نې د څا روي غاړه غواړي ،  او  د وخت له نرخ سره روپۍ يا پيسی هم غواړي .  پيغلې چې روپۍ اوهغه د ورميږ غوږه را وړی بيا  له پيغلو څخه  يوه پيغله  يو د وچی ډوډ ی پا ستی په د وا ړولاسونو د نا وې په سر داسې نيسي  لکه ېوڅوک چی دعا کوي.  بله پيغله هغه  ا ور ميږ پرې ما ته وی چی کله ورميږ ما ت کړي نو بيا

 نا وې په چېغو ژاړي ا وپېغلې هغه د ا ورميږ غوښه چی هر څومره ښځې وي په ټولو يوه يوه ګوله   ويشي . د ا ورميږ او پيسی د غو ښتلو په وخت کې هم پيغلې   ورابا ڼو ته  سند رې وا يي. وخت چې هغه خلک پيسی  نه ور کوي نو بيا بيغلې  ښيراوې ورته کوي.  ا و چې ډير ورسره ټنګ  شي نو ښکنځلې هم کوي . ښکنځلو ا و ښيراوې هم په سند رو کې واېي  لا ندې يو څو مسالونه وړاندې شوي دي.

 ##

ښکته ښکته ګوره د ځمکی مخ سپيره دى

پورته پورته ګوره يو لوټ پر د نيا څه دى

 ##

د ميږو  شيدې بنګې د ا وزې شېدې لونګې

زموږ  دا سې د وستا ن دي له  نيستۍ  يې سترګې تنګې

 ##

 خدا يه زموږ څه کبر زاوال شو

خستو زی پر د وستۍ را سره سيا ل شو

 ##

 زموږ نا وې چې ځي دورې سر داره شې

ليور دې چلمچۍ ، ته يې باداره شې

 ##

په  سر مې چوڼ ماچوڼ دى ترلا ندې مږتون دى

د پيغلو سوبت  نشته، تر دې نَعلت لا کوم دى

 ##

په لاس کښې مې چوڼيا ده بل شی نشته

دو سته ځا ندی کا ږه نا وې نشته

 ##

دې موږ د نا وې سر نه پور ته کيږي

د ا په سخت ليوره ډيره شرميږي

 ##

د سپا ندې په سر ګل د سپيلنی به شی

کنجوس د ګور په غا ړه ورکير ڼی به شی  

 ##

هغه  پيسې  چې ټولې  سره جمعه  شې نو له واده نه وروسته ېې بېا يوه ورځ  ټولې پيغلې را جمعه شې او سره جلا کوي يې چې  د وه  خوېندې  په يو ځا ی پيغلی وي نو يو د مشر ې خور برخه وي او د کشر ې برخه نه وي .

 کله چې پيغلې خپل حق و ا خلي نو بيا د زوم له خوا ورا با ڼې ښځې ا و د نا وې ملګرې په ېوه ځای يو څو سا عته ميله کوي . په ا تڼ کې ا و په سندرو کې يو ځا ی برخه اخلي .  د زوم مور چې د نا وې خواښې کيږي ا و يا د هغې په  ځا ی بله مشره ښځه د پوښ بکس خلا سه وي چې  د ناوې د واده کالي لومړۍ ښکاره کړي ا و بيا  ناوې ته ښکلې جوړه تيا ره وي . چې د بکس دخلاسولو په  مهال هم ټپې وايي   اوله  ټپه د ناوی ملګرې و ايي ا وبيا د وهمه ټپه د ( زوم)

والا وا يي .

 ##

بکس خلاس کړي ا و منځې ګوري

که يې په منځ چې څه شی نه و، بيا يې خواښی ورته را بولي

 ##

ا وس به دی نرۍ نرۍ ژړا  وي

ما سپښين  به دې د سری ډولۍ کې کښنا وی

 ##

پرون  خو د شا توت ونې ته تللې وې

نن يې د تور پيکي په غم  نيولې يې

 ##

ا ول دې يا ګيډی کړی يا بيډ يه

خيا لي ليوره د روا غوستی جوليه

 ##

نا وی زړګی دی ولې مستا نه ده؟

ترتا خو دی زوم غا ړه ښا يسته ده؟

 ##

کميس  دې د کابل د دو کا نو ده

ټيکری د ستا د ورور دی درويزو ده

 ##

بيا  د وه ښځې را ځي د نا وې کالي جوړ وي . چې د نا وې کالي تيا ر شي په د ی وخت کې د ورځې  نيما يي شي ا و د ( زوم ) د را تګ وخت شي ا و له زوم سره ډير خلګ را ځي د واړه  ښځينه ا و نا رينه. ټول نا رينه  مشران او ځوانان يو ځا ی را ځي.ښځينه زيا تې پيغلې ا و ځوا نې ښځې وي. مشرانې ښځې لا مخکې را غلي وي  شپه يی د نا وې په کورکې تيره کړي وي .  کله چې  خيښې  له کوره څخه را وزي   نو د ( زوم) خويندې او ملګرې  ښځې داسې ټپې وا يي

 ##

مرغلرې په زورې شوې نه دريږي

د زلمي خيښې ريي شوې نه دريږي

 ##

خور موږ نه تلو ا و په سيلونه

د ورورګل د زړه د پا ره خور موږ ولويدو تر غرونه

 ##

دی چلم تمبا کو ډير دي

موږ د چيلم  د وګ ليدلی نده پلا ني ته وا تر مخ شه

 موږ د خپل د وست کور ليد لی نه ده

 ##

ری، ری، ری، ا ور دی مړ شه په ييری

موږ ويل چی نز دې موږه لا ندې کړو غر می

 ##

خلګو د ا وبو ګدر مو کومه ده

 خلکو پلا نی ګوډله کو مه ده

 ##

چې  د نا وې کورته ورسيږي  هلته د نا وې ملګر ې  يوه کاسه له ا وبو څخه را ډکوی د نا وی د زلُفو څوکې ا و د لاسو ا و دی پښو نوکا ن هسې د شا ګوم لپا ره ليږ پکښی وهی  چی لا نده شي . هغه ا و به بيا په ورا با ڼو لږ لږ پا شي .  پخوا د ا وبو پاشل ډ ير وه خو ا وس دومره ډير نشته. صرف هغه يوه کا سه  ا وبه دي. خيښی چې څو ک يې ورا با ڼې هم بولي  ډيرې په مستۍ هغه کورته ورځي لومړی ا تڼ کوي له اتڼ سره رنګ رنګ سند رې وايې  هغه ګړۍ پريښتيا هم  انجونې   ډير ې خوشها لې ښکاری

 دوی نا وې ته ا و د نا وی خپلوا نو ته رنګ په رنګ سندرې وايي.

##

د رغلو په کلي سرې غالۍ را وا چوئ

تر غالۍ ځمکه پسته ده  نا وې زر ولاړ وئ

 ##

په سر می د و شا لی دی تر شلمو يی مرغلرې

د ناوې وروره راشه په باغ کښی وتې بلبلې

 ##

ا ور دی بل سکا ره دې مړه دي

د نا وې پلاره راشه شا زادګا ن دې ميلما نه دي

##

دی کلا مخ دې وا ښه دى

ځونان دی په ورا راغله، د کلا رنګ دې پرې ښه دى

##

دی کلا مخ دې با غونه

 د نا وې کا کا راشه موږ پری د روړه بيرغونه

د ا د نا وی کوردی

په ديوا لويي د مچا نو شور ما شور دی

 

د ليکنې د لومړۍ برخې پاى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صادیق 06.04.2010 19:11

سلامونه نوریه جانی په ریشتیا هم چی ستالیکنه دستاینی وڑ دی ڈیر شہ مضمون دی راخستی دی ھیلہ دہ چی ترپایہ یی ورسوی اوداھم زمونژدکلتور یوہ برخہ جوڑوی خو دافسوس جای دی چی اوسمھال داھرسہ دھیریدو پہ حالت کی دی داھم داوسنی ھوٹلونو او سریالونولہ برکتہ مننہ ستاسو دلا بریا پہ ھہلہ

ټولې تبصرې

ستاسو تبصره


لطفاً لاندې افغانستان په انګليسي تورو وليکئ.